டெக்னீசியம்

43
Tc
நெடுங்குழு
7
கிடை வரிசை
5
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
43
43
55
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
43
அணுவின் திணிவு
[98]
திணிவு எண்
98
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
From the Greek word technetos, artificial
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Element 43 was predicted on the basis of the periodic table, and was erroneously reported as having been discovered in 1925, at which time it was named masurium.

The element was actually discovered by Carlo Perrier and Emilio Segrè in 1937.

It was also found in a sample of molybdenum sent by Ernest Lawrence that was bombarded by deuterons in the Berkeley cyclotron.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 13, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d5 5s2
Tc
Technetium was the first element to be produced artificially
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
11.5 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
2430.15 K | 2157 °C | 3914.6 °F
கொதிநிலை
4538.15 K | 4265 °C | 7709 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
23 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
550 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Emilio
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: pauli.uni-muenster.de
Emilio Segrè, one of the discoverer of the element
CAS எண்
7440-26-8
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
136 pm
பங்கீட்டு ஆரை
147 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.9 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.28 eV
அணுவின் கனவளவு
8.5 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.506 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
பயன்கள்
Technetium is used in nuclear medicine to carry out a number of medical tests, mainly relating to imaging and functional studies of internal bodily organs like bone scan.

It is also used industrially for equipment calibration following its approval as a standard beta emitter.

Mild carbon steels may be effectively protected by minute quantities of technetium, but this corrosion protection is limited to closed systems because of technetium's radioactivity.
Technetium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
85Tc, 86Tc, 87Tc, 88Tc, 89Tc, 90Tc, 91Tc, 92Tc, 93Tc, 94Tc, 95Tc, 96Tc, 97Tc, 98Tc, 99Tc, 100Tc, 101Tc, 102Tc, 103Tc, 104Tc, 105Tc, 106Tc, 107Tc, 108Tc, 109Tc, 110Tc, 111Tc, 112Tc, 113Tc, 114Tc, 115Tc, 116Tc, 117Tc, 118Tc