மாலிப்டினம்

42
Mo
நெடுங்குழு
6
கிடை வரிசை
5
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
42
42
54
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
42
அணுவின் திணிவு
95.96
திணிவு எண்
96
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word molybdo, lead
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
Molybdenite was often confused for graphite and it was thought to contain lead.

In 1778 Swedish scientist Carl Wilhelm Scheele proved that molybdenite was not graphite nor did it contain lead.

In 1781, Scheele's friend and countryman, Peter J. Hjelm isolated the metal by using carbon and linseed oil.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 13, 1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d5 5s1
Mo
Molybdenum is essential for plant foliage health
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
10.22 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
2896.15 K | 2623 °C | 4753.4 °F
கொதிநிலை
4912.15 K | 4639 °C | 8382.2 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
36 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
600 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.251 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00011%
Abundance in Universe
5×10-7%
Molybdenum
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Molybdenum with rough, oxidized surface
CAS எண்
7439-98-7
PubChem CID Number
23932
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
139 pm
பங்கீட்டு ஆரை
154 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.16 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.0924 eV
அணுவின் கனவளவு
9.4 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
1.38 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
பயன்கள்
Molybdenum is used as glass furnace electrodes due to its high melting point.

The metal is also used in nuclear energy applications and for missile and aircraft parts.

Molybdenum is valuable as a catalyst in the refining of petroleum.

Molybdenum is used in small quantities to harden steel and is used in many alloys.
Molybdenum is toxic in all but small quantities
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
92Mo, 94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo, 98Mo
நிலையற்ற சமதானிகள்
83Mo, 84Mo, 85Mo, 86Mo, 87Mo, 88Mo, 89Mo, 90Mo, 91Mo, 93Mo, 99Mo, 100Mo, 101Mo, 102Mo, 103Mo, 104Mo, 105Mo, 106Mo, 107Mo, 108Mo, 109Mo, 110Mo, 111Mo, 112Mo, 113Mo, 114Mo, 115Mo