நையோபியம்

41
Nb
நெடுங்குழு
5
கிடை வரிசை
5
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
41
41
52
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
41
அணுவின் திணிவு
92.90638
திணிவு எண்
93
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
Named after Niobe, the daughter of Tantalu
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
Niobium was discovered by the English chemist Charles Hatchett in 1801 and named the new element columbium.

In 1846, German chemist Henrich Rose independently discovered the element and named it niobium.

The metal was first isolated by Swedish scientist Christian Wilhelm Blomstrand in 1864 who reduced the chloride by heating it in a hydrogen atmosphere.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 12, 1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d4 5s1
Nb
Brazil is the leading producer of niobium
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
8.57 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
2750.15 K | 2477 °C | 4490.6 °F
கொதிநிலை
5017.15 K | 4744 °C | 8571.2 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
26.8 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
690 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.265 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.0017%
Abundance in Universe
2×10-7%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure niobium bead, slightly oxidized
CAS எண்
7440-03-1
PubChem CID Number
23936
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
146 pm
பங்கீட்டு ஆரை
164 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.6 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.7589 eV
அணுவின் கனவளவு
10.87 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.537 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 2, 3, 4, 5
பயன்கள்
Niobium is used in arc-welding rods for stabilized grades of stainless steel.

Niobium alloys are strong and are often used in pipeline construction.

The metal is used in superalloys for jet engines and heat resistant equipment.

Niobium is found in many medical devices such as pacemakers.
Some niobium compounds are highly toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
93Nb
நிலையற்ற சமதானிகள்
81Nb, 82Nb, 83Nb, 84Nb, 85Nb, 86Nb, 87Nb, 88Nb, 89Nb, 90Nb, 91Nb, 92Nb, 94Nb, 95Nb, 96Nb, 97Nb, 98Nb, 99Nb, 100Nb, 101Nb, 102Nb, 103Nb, 104Nb, 105Nb, 106Nb, 107Nb, 108Nb, 109Nb, 110Nb, 111Nb, 112Nb, 113Nb