சிர்க்கோனியம்

40
Zr
நெடுங்குழு
4
கிடை வரிசை
5
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
40
40
51
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
40
அணுவின் திணிவு
91.224
திணிவு எண்
91
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Persian zargun, gold like
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Zirconium was first recognized as an element by Martin Heinrich Klaproth in 1789, in Berlin, in a sample of zircon from Sri Lanka.

Zirconium metal was first obtained in an impure form in 1824 by Jöns Jakob Berzelius by heating a mixture of potassium and potassium zirconium fluoride in an iron tube.

Dutch scientists Anton Eduard van Arkel and Jan Hendrik de Boer discovered a method for producing high purity zirconium in 1925.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 10, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d2 5s2
Zr
The most common oxide is zirconium dioxide, also referred to as zirconia
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
6.506 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
2128.15 K | 1855 °C | 3371 °F
கொதிநிலை
4682.15 K | 4409 °C | 7968.2 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
21 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
580 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.278 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.013%
Abundance in Universe
5×10-6%
Two
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Two samples of crystal bar showing different surface textures as well as a highly pure zirconium cube for comparison
CAS எண்
7440-67-7
PubChem CID Number
23995
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
160 pm
பங்கீட்டு ஆரை
175 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.33 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.6339 eV
அணுவின் கனவளவு
14.0 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.227 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2, 3, 4
பயன்கள்
Zirconium is mainly used as a refractory and opacifier, although it is used in small amounts as an alloying agent for its strong resistance to corrosion.

Zirconium is used as to make surgical instruments and is used in steel alloys as a hardening agent.

Zirconium is also used to make superconductive magnets.
Zirconium is considered to be non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
90Zr, 91Zr, 92Zr, 94Zr
நிலையற்ற சமதானிகள்
78Zr, 79Zr, 80Zr, 81Zr, 82Zr, 83Zr, 84Zr, 85Zr, 86Zr, 87Zr, 88Zr, 89Zr, 93Zr, 95Zr, 96Zr, 97Zr, 98Zr, 99Zr, 100Zr, 101Zr, 102Zr, 103Zr, 104Zr, 105Zr, 106Zr, 107Zr, 108Zr, 109Zr, 110Zr