இயிற்றியம்

39
Y
நெடுங்குழு
3
கிடை வரிசை
5
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
39
39
50
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
39
அணுவின் திணிவு
88.90585
திணிவு எண்
89
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
Named after Ytterby, a village in Sweden near Vauxholm
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
In 1787, Carl Axel Arrhenius found a new mineral near Ytterby in Sweden and named it ytterbite, after the village.

Johan Gadolin discovered yttrium's oxide in Arrhenius' sample in 1789, and Anders Gustaf Ekeberg named the new oxide yttria.

Elemental yttrium was first isolated in 1828 by Friedrich Wöhler.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 9, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 4d1 5s2
Y
Finely divided yttrium is very unstable in air
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
4.469 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1799.15 K | 1526 °C | 2778.8 °F
கொதிநிலை
3609.15 K | 3336 °C | 6036.8 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
11.4 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
380 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.298 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.0029%
Abundance in Universe
7×10-7%
High
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
High purity yttrium
CAS எண்
7440-65-5
PubChem CID Number
23993
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
180 pm
பங்கீட்டு ஆரை
190 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.22 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.2173 eV
அணுவின் கனவளவு
19.8 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.172 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2, 3
பயன்கள்
Yttrium is often used in alloys, increasing the strength of aluminum and magnesium alloys.

Yttrium is one of the elements used to make the red color in CRT televisions.

It is also used as a deoxidizer for non-ferrous metals such as vanadium.

Yttrium can be used in laser systems and as a catalyst for ethylene polymerization reactions.
Exposure to yttrium compounds in humans may cause lung disease
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
89Y
நிலையற்ற சமதானிகள்
76Y, 77Y, 78Y, 79Y, 80Y, 81Y, 82Y, 83Y, 84Y, 85Y, 86Y, 87Y, 88Y, 90Y, 91Y, 92Y, 93Y, 94Y, 95Y, 96Y, 97Y, 98Y, 99Y, 100Y, 101Y, 102Y, 103Y, 104Y, 105Y, 106Y, 107Y, 108Y