இசுட்ரோன்சியம்

38
Sr
நெடுங்குழு
2
கிடை வரிசை
5
குழு
s
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
38
38
50
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
38
அணுவின் திணிவு
87.62
திணிவு எண்
88
தனிம வகை
காரக்கனிம மாழைகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
Named after Strontian, a town in Scotland
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Strontium was recognized as a new element in 1790 when Adair Crawford and his colleague William Cruickshank analyzed a mineral sample from a lead mine near Strontian, Scotland.

The element was eventually isolated by Sir Humphry Davy in 1808.

The isolation was done by the electrolysis of a mixture containing strontium chloride and mercuric oxide.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 5s2
Sr
Strontium metal turns yellow when exposed to air
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
2.64 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1050.15 K | 777 °C | 1430.6 °F
கொதிநிலை
1655.15 K | 1382 °C | 2519.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
8 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
137 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.301 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.036%
Abundance in Universe
4×10-6%
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
The chemical element strontium as a synthetic made crystals, sealed under argon in a glas ampoule
CAS எண்
7440-24-6
PubChem CID Number
5359327
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
215 pm
பங்கீட்டு ஆரை
195 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.95 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.6949 eV
அணுவின் கனவளவு
33.7 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.353 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2
பயன்கள்
The primary use for strontium is in glass for color television cathode ray tubes.

Strontium salts are used in flares and fireworks for a crimson color.

Strontium chloride is used in toothpaste for sensitive teeth.

Strontium oxide is used to improve the quality of pottery glazes.
Strontium's non-radioactive isotopes are considered non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
84Sr, 86Sr, 87Sr, 88Sr
நிலையற்ற சமதானிகள்
73Sr, 74Sr, 75Sr, 76Sr, 77Sr, 78Sr, 79Sr, 80Sr, 81Sr, 82Sr, 83Sr, 85Sr, 89Sr, 90Sr, 91Sr, 92Sr, 93Sr, 94Sr, 95Sr, 96Sr, 97Sr, 98Sr, 99Sr, 100Sr, 101Sr, 102Sr, 103Sr, 104Sr, 105Sr