ருபீடியம்

37
Rb
நெடுங்குழு
1
கிடை வரிசை
5
குழு
s
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
37
37
48
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
37
அணுவின் திணிவு
85.4678
திணிவு எண்
85
தனிம வகை
கார உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word rubidus, deepest red
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
German chemists Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff discovered rubidium in 1861 by the newly developed method of flame spectroscopy.

The separation of the metal was tried by Bunsen, but he never got samples with more than 18% of Rubidium.

The separation of the metal was only accomplished by George de Hevesy, through the hydrolysis of melted rubidium hydroxide.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 8, 1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Kr] 5s1
Rb
Rubidium burns with a reddish-violet flame color
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
1.532 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
312.46 K | 39.31 °C | 102.76 °F
கொதிநிலை
961.15 K | 688 °C | 1270.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
2.19 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
72 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.363 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.006%
Abundance in Universe
1×10-6%
Rubidium
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Dnn87)
Rubidium metal sample from the Dennis s.k collection
CAS எண்
7440-17-7
PubChem CID Number
5357696
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
248 pm
பங்கீட்டு ஆரை
220 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.82 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
4.1771 eV
அணுவின் கனவளவு
55.9 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.582 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 1
பயன்கள்
Rubidium is used as a getter in vacuum tubes and as a photocell component.

Rubidium compounds are sometimes used in fireworks to give them a purple color.

Rubidium salts are used in glasses and ceramics.

Rubidium-87 is slightly radioactive and has been used extensively in dating rocks.
Rubidium is not known to be toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
85Rb
நிலையற்ற சமதானிகள்
71Rb, 72Rb, 73Rb, 74Rb, 75Rb, 76Rb, 77Rb, 78Rb, 79Rb, 80Rb, 81Rb, 82Rb, 83Rb, 84Rb, 86Rb, 87Rb, 88Rb, 89Rb, 90Rb, 91Rb, 92Rb, 93Rb, 94Rb, 95Rb, 96Rb, 97Rb, 98Rb, 99Rb, 100Rb, 101Rb, 102Rb