கிருப்டான்

36
Kr
நெடுங்குழு
18
கிடை வரிசை
4
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
36
36
48
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
36
அணுவின் திணிவு
83.798
திணிவு எண்
84
தனிம வகை
அருமன் வாயுக்கள்
நிறம்
நிறமற்ற
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word kryptos, hidden
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Scottish chemist Sir William Ramsay and his assistant English chemist Morris Travers discovered krypton in 1898 in London.

They found krypton in the residue left from evaporating nearly all components of liquid air.

William Ramsay was awarded the 1904 Nobel Prize in Chemistry for discovery of a series of noble gases, including krypton.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 8
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 3d10 4s2 4p6
Kr
When ionized, krypton gas emits bright white light
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
வாயு
அடர்த்தி
0.003733 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
115.79 K | -157.36 °C | -251.25 °F
கொதிநிலை
119.93 K | -153.22 °C | -243.8 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
1.64 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
9.02 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.248 J/g·K
Abundance in Earth's crust
1.5×10-8%
Abundance in Universe
4×10-6%
Vial
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure krypton
CAS எண்
7439-90-9
PubChem CID Number
5416
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
88 pm
பங்கீட்டு ஆரை
116 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
3.00 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
13.9996 eV
அணுவின் கனவளவு
38.9 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.0000949 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2
பயன்கள்
Krypton is used in certain photographic flash lamps for high-speed photography.

Krypton-83 has application in magnetic resonance imaging (MRI) for imaging airways.

Krypton is used as a filling gas for energy-saving fluorescent lights and as an inert filling gas in incandescent bulbs.
Krypton is considered to be non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr
நிலையற்ற சமதானிகள்
69Kr, 70Kr, 71Kr, 72Kr, 73Kr, 74Kr, 75Kr, 76Kr, 77Kr, 79Kr, 81Kr, 85Kr, 87Kr, 88Kr, 89Kr, 90Kr, 91Kr, 92Kr, 93Kr, 94Kr, 95Kr, 96Kr, 97Kr, 98Kr, 99Kr, 100Kr, 101Kr