புரோமின்

35
Br
நெடுங்குழு
17
கிடை வரிசை
4
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
35
35
45
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
35
அணுவின் திணிவு
79.904
திணிவு எண்
80
தனிம வகை
ஆலசன்கள்
நிறம்
சிவப்பு
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word bromos, stench
படிக அமைப்பு
Base Centered Orthorhombic
வரலாறு
Carl Jacob Löwig discovered bromine in 1825, while still a chemistry student at Heidelberg University, Germany.

Antoine Balard distilled the bromine from a solution of seaweed ash saturated with chlorine in 1824.

He finally published his results in 1826, providing evidence that the substance he had discovered was a new element.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 7
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 3d10 4s2 4p5
Br
Bromine is the only nonmetallic element that is liquid at ordinary temperatures
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திரவம்
அடர்த்தி
3.122 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
265.95 K | -7.2 °C | 19.04 °F
கொதிநிலை
331.95 K | 58.8 °C | 137.84 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
5.8 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
14.8 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.474 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.0003%
Abundance in Universe
7×10-7%
Pure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Pure liquid bromine
CAS எண்
7726-95-6
PubChem CID Number
24408
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
120 pm
பங்கீட்டு ஆரை
120 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.96 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
11.8138 eV
அணுவின் கனவளவு
23.5 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.00122 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 1, 3, 4, 5, 7
பயன்கள்
Bromine is used in making fumigants, flameproofing agents, water purification compounds, dyes, medicines and sanitizers.

Potassium bromide is used as a source of bromide ions for the manufacture of silver bromide for photographic film.

Bromine is also used to reduce mercury pollution from coal-fired power plants.
Bromine is poisonous and causes skin burns
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
79Br, 81Br
நிலையற்ற சமதானிகள்
67Br, 68Br, 69Br, 70Br, 71Br, 72Br, 73Br, 74Br, 75Br, 76Br, 77Br, 78Br, 80Br, 82Br, 83Br, 84Br, 85Br, 86Br, 87Br, 88Br, 89Br, 90Br, 91Br, 92Br, 93Br, 94Br, 95Br, 96Br, 97Br