செலீனியம்

34
Se
நெடுங்குழு
16
கிடை வரிசை
4
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
34
34
45
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
34
அணுவின் திணிவு
78.96
திணிவு எண்
79
தனிம வகை
அலோகங்கள்
நிறம்
சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word Selene, moon
படிக அமைப்பு
Simple Monoclinic
வரலாறு
Selenium was first observed in about the year 1300 by the alchemist Arnold of Villanova.

Selenium was discovered in 1817 by Jöns Jacob Berzelius and Johan Gottlieb Gahn who noted the similarity of the new element to the previously-known tellurium.

In 1873, Willoughby Smith found that the electrical resistance of grey selenium was dependent on the ambient light.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 6
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 3d10 4s2 4p4
Se
Selenium deficiency in animals can lead to slow growth
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
4.809 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
494.15 K | 221 °C | 429.8 °F
கொதிநிலை
958.15 K | 685 °C | 1265 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
5.4 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
26 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.321 J/g·K
Abundance in Earth's crust
5×10-6%
Abundance in Universe
3×10-6%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure black, amorphous selenium
CAS எண்
7782-49-2
PubChem CID Number
6326970
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
120 pm
பங்கீட்டு ஆரை
120 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.55 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
9.7524 eV
அணுவின் கனவளவு
16.45 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.0204 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-2, 2, 4, 6
பயன்கள்
Selenium is used in the glass industry to decolorize glass and to make red-colored glasses and enamels.

It is used as a catalyst in many chemical reactions.

It is also used as a photographic toner, and as an additive to stainless steel.

Selenium sulfide is used in anti-dandruff shampoos.
Many of selenium's compounds, such as selenates and selenites, are highly toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
74Se, 76Se, 77Se, 78Se, 80Se
நிலையற்ற சமதானிகள்
65Se, 66Se, 67Se, 68Se, 69Se, 70Se, 71Se, 72Se, 73Se, 75Se, 79Se, 81Se, 82Se, 83Se, 84Se, 85Se, 86Se, 87Se, 88Se, 89Se, 90Se, 91Se, 92Se, 93Se, 94Se