ஆர்செனிக்

33
As
நெடுங்குழு
15
கிடை வரிசை
4
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
33
33
42
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
33
அணுவின் திணிவு
74.9216
திணிவு எண்
75
தனிம வகை
உலோகப் போலிகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word arsenicum, Greek arsenikon
படிக அமைப்பு
Simple Trigonal
வரலாறு
Greek historian Olympiodorus of Thebes roasted arsenic sulfide and obtained white arsenic during 5th century AD.

Albertus Magnus is believed to have been the first to isolate the element from a compound in 1250, by heating soap together with arsenic trisulfide.

In 1649, Johann Schröder published two ways of preparing arsenic.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 5
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 3d10 4s2 4p3
As
Prawns are known to contain quite high levels of arsenic
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
5.776 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1090.15 K | 817 °C | 1502.6 °F
கொதிநிலை
876.15 K | 603 °C | 1117.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
27.7 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
32.4 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.329 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00021%
Abundance in Universe
8×10-7%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure metallic arsenic under argon
CAS எண்
7440-38-2
PubChem CID Number
5359596
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
119 pm
பங்கீட்டு ஆரை
119 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.18 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
9.7886 eV
அணுவின் கனவளவு
12.97 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.502 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-3, 2, 3, 5
பயன்கள்
The toxicity of arsenic to insects, bacteria and fungi led to its use as a wood preservative and as insecticides.

Arsenic is used in bronzing, pyrotechny, and for hardening and improving the sphericity of shot.

Gallium arsenide is a semiconductor used in laser diodes and LEDs.

Small amounts of arsenic can be used in lead alloys for ammunition.
Arsenic and its compounds are poisonous
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
75As
நிலையற்ற சமதானிகள்
60As, 61As, 62As, 63As, 64As, 65As, 66As, 67As, 68As, 69As, 70As, 71As, 72As, 73As, 74As, 76As, 77As, 78As, 79As, 80As, 81As, 82As, 83As, 84As, 85As, 86As, 87As, 88As, 89As, 90As, 91As, 92As