செர்மானியம்

32
Ge
நெடுங்குழு
14
கிடை வரிசை
4
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
32
32
41
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
32
அணுவின் திணிவு
72.63
திணிவு எண்
73
தனிம வகை
உலோகப் போலிகள்
நிறம்
சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word Germania, Germany
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
In 1869, Dmitri Mendeleev predicted its existence and some of its properties based on its position on his periodic table and called the element eka-silicon.

In 1886, Clemens Winkler found the new element along with silver and sulfur, in a rare mineral called argyrodite.

The first silicon-germanium alloys were obtained in 1955.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 4
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 3d10 4s2 4p2
Ge
Germanium and the oxide are transparent to infrared radiation
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
5.323 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1211.4 K | 938.25 °C | 1720.85 °F
கொதிநிலை
3106.15 K | 2833 °C | 5131.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
31.8 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
334 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.32 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00014%
Abundance in Universe
0.00002%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure chunk of polycrystalline germanium
CAS எண்
7440-56-4
PubChem CID Number
6326954
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
122 pm
பங்கீட்டு ஆரை
122 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.01 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.8994 eV
அணுவின் கனவளவு
13.6 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.599 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-4, 1, 2, 3, 4
பயன்கள்
The most common use of germanium is as a semiconductor in electronics.

Germanium is used in transistors and in integrated circuits.

It is used as an alloying agent and as a catalyst.

It is also used in infrared spectroscopes and infrared detectors.
Germanium is not known to be toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge
நிலையற்ற சமதானிகள்
58Ge, 59Ge, 60Ge, 61Ge, 62Ge, 63Ge, 64Ge, 65Ge, 66Ge, 67Ge, 68Ge, 69Ge, 71Ge, 75Ge, 76Ge, 77Ge, 78Ge, 79Ge, 80Ge, 81Ge, 82Ge, 83Ge, 84Ge, 85Ge, 86Ge, 87Ge, 88Ge, 89Ge