காலியம்

31
Ga
நெடுங்குழு
13
கிடை வரிசை
4
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
31
31
39
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
31
அணுவின் திணிவு
69.723
திணிவு எண்
70
தனிம வகை
குறை மாழைகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word Gallia, France; also from Latin, gallus, a translation of Lecoq, a cock
படிக அமைப்பு
Base Centered Orthorhombic
வரலாறு
In 1871, existence of gallium was first predicted by Russian chemist Dmitri Mendeleev and called the element eka-aluminum.

Gallium was discovered spectroscopically by French chemist Paul Emile Lecoq de Boisbaudran in 1875 by its characteristic spectrum in an examination of a sphalerite sample.

Later that year, Lecoq obtained the free metal by electrolysis of its hydroxide in potassium hydroxide solution.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 3
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 3d10 4s2 4p1
Ga
Gallium has a strong tendency to supercool below its melting point / freezing point
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
5.907 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
302.91 K | 29.76 °C | 85.57 °F
கொதிநிலை
2477.15 K | 2204 °C | 3999.2 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
5.59 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
256 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.371 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.0019%
Abundance in Universe
1×10-6%
Crystals
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Foobar)
Crystals of gallium
CAS எண்
7440-55-3
PubChem CID Number
5360835
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
135 pm
பங்கீட்டு ஆரை
122 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.81 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.9993 eV
அணுவின் கனவளவு
11.8 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.406 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2, 3
பயன்கள்
Gallium wets glass or porcelain and forms a brilliant mirror when it is painted on glass.

It is widely used in doping semiconductors and producing solid-state devices such as transistors.

Low melting gallium alloys are used in some medical thermometers as non-toxic substitutes for mercury.

Gallium arsenide is capable of converting electricity directly into coherent light.
Gallium is considered to be non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
69Ga, 71Ga
நிலையற்ற சமதானிகள்
56Ga, 57Ga, 58Ga, 59Ga, 60Ga, 61Ga, 62Ga, 63Ga, 64Ga, 65Ga, 66Ga, 67Ga, 68Ga, 70Ga, 72Ga, 73Ga, 74Ga, 75Ga, 76Ga, 77Ga, 78Ga, 79Ga, 80Ga, 81Ga, 82Ga, 83Ga, 84Ga, 85Ga, 86Ga