துத்தநாகம்

30
Zn
நெடுங்குழு
12
கிடை வரிசை
4
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
30
30
35
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
30
அணுவின் திணிவு
65.38
திணிவு எண்
65
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
கருஞ்சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the German word Zink, of obscure origin
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Metallic zinc was produced in the 13th century A.D. India by reducing calamine with organic substances such as wool.

The metal was rediscovered in Europe by Andreas Sigismund Marggraf in 1746.

He heated a mixture of calamine ore and carbon in a closed vessel without copper to produce the metal.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 3d10 4s2
Zn
Zinc is referred to in nonscientific contexts as spelter
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
7.134 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
692.68 K | 419.53 °C | 787.15 °F
கொதிநிலை
1180.15 K | 907 °C | 1664.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
7.35 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
119 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.388 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.0078%
Abundance in Universe
0.00003%
A
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
A sheet of zinc
CAS எண்
7440-66-6
PubChem CID Number
23994
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
134 pm
பங்கீட்டு ஆரை
122 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.65 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
9.3942 eV
அணுவின் கனவளவு
9.2 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
1.16 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2
பயன்கள்
Because of its corrosion resistance, zinc is often plated to other metals in a process called galvanization.

Zinc is an essential trace element for animals and plants.

Large quantities of zinc are used to produce die castings, which are used extensively by the automotive, electrical, and hardware industries.
Zinc is not considered to be particularly toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn, 70Zn
நிலையற்ற சமதானிகள்
54Zn, 55Zn, 56Zn, 57Zn, 58Zn, 59Zn, 60Zn, 61Zn, 62Zn, 63Zn, 65Zn, 69Zn, 71Zn, 72Zn, 73Zn, 74Zn, 75Zn, 76Zn, 77Zn, 78Zn, 79Zn, 80Zn, 81Zn, 82Zn, 83Zn