செப்பு

29
Cu
நெடுங்குழு
11
கிடை வரிசை
4
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
29
29
35
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
29
அணுவின் திணிவு
63.546
திணிவு எண்
64
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
செப்பு
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word cuprum, from the island of Cyprus
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Copper occurs naturally as native copper and was known to some of the oldest civilizations on record.

Earliest estimates of the discovery of copper suggest around 9000 BC in the Middle East.

It was one of the most important materials to humans throughout the copper and bronze ages.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 3d10 4s1
Cu
Pure copper is orange-red and acquires a reddish tarnish when exposed to air
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
8.96 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1357.75 K | 1084.6 °C | 1984.28 °F
கொதிநிலை
2835.15 K | 2562 °C | 4643.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
13.1 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
300 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.385 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.0068%
Abundance in Universe
6×10-6%
Macro
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Jonathan Zander)
Macro of native copper
CAS எண்
7440-50-8
PubChem CID Number
23978
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
128 pm
பங்கீட்டு ஆரை
132 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.9 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.7264 eV
அணுவின் கனவளவு
7.1 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
4.01 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2, 3, 4
பயன்கள்
Copper is often used for electrical wiring applications and for household plumbing applications.

Copper sulfate is used as a fungicide and as an algicide in rivers, lakes and ponds.

It is also used in cookware and cooking utensils.

Commercially important alloys such as brass and bronze are made with copper and other metals.
Cooking acidic food in copper pots can cause toxicity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
63Cu, 65Cu
நிலையற்ற சமதானிகள்
52Cu, 53Cu, 54Cu, 55Cu, 56Cu, 57Cu, 58Cu, 59Cu, 60Cu, 61Cu, 62Cu, 64Cu, 66Cu, 67Cu, 68Cu, 69Cu, 70Cu, 71Cu, 72Cu, 73Cu, 74Cu, 75Cu, 76Cu, 77Cu, 78Cu, 79Cu, 80Cu