தோரியம்

90
Th
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
7
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
90
90
142
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
90
அணுவின் திணிவு
232.03806
திணிவு எண்
232
தனிம வகை
ஆக்டினைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after Thor, Scandinavian god of war
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Thorium was discovered by Jöns Jacob Berzelius in 1828, in Stockholm, Sweden.

Thorium was first observed to be radioactive in 1898, independently, by Polish-French physicist Marie Curie and German chemist Gerhard Carl Schmidt.

The crystal bar process was discovered by Anton Eduard van Arkel and Jan Hendrik de Boer in 1925 to produce high-purity metallic thorium.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 6d2 7s2
Th
Thorium fuel research is continuing in several countries including the USA and India
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
11.7 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
2115.15 K | 1842 °C | 3347.6 °F
கொதிநிலை
5061.15 K | 4788 °C | 8650.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
16 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
530 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.113 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.0006%
Abundance in Universe
4×10-8%
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (NASA/ESA/JHU/R.Sankrit & W.Blair)
The Earth's thorium originated in the death throes of ancient stars
CAS எண்
7440-29-1
PubChem CID Number
23960
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
179 pm
பங்கீட்டு ஆரை
206 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.3 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.3067 eV
அணுவின் கனவளவு
19.9 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.54 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3, 4
பயன்கள்
Thorium is used to coat tungsten filaments in light bulbs.

It is also used in its oxide form in gas tungsten arc welding to increase the high-temperature strength of tungsten electrodes and improve arc stability.

Thorium-magnesium alloys are used in the aerospace industry for aircraft engines.
Thorium is highly radioactive
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
232Th
நிலையற்ற சமதானிகள்
209Th, 210Th, 211Th, 212Th, 213Th, 214Th, 215Th, 216Th, 217Th, 218Th, 219Th, 220Th, 221Th, 222Th, 223Th, 224Th, 225Th, 226Th, 227Th, 228Th, 229Th, 230Th, 231Th, 233Th, 234Th, 235Th, 236Th, 237Th, 238Th