புரோடாக்டினியம்

91
Pa
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
7
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
91
91
140
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
91
அணுவின் திணிவு
231.03588
திணிவு எண்
231
தனிம வகை
ஆக்டினைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
From the Greek protos meaning first
படிக அமைப்பு
Centered Tetragonal
வரலாறு
In 1900, William Crookes isolated protactinium as an intensely radioactive material from uranium

Protactinium was first identified in 1913 by Kasimir Fajans and Oswald Helmuth Göhring in Germany.

A more stable isotope of protactinium was discovered in 1917 by Otto Hahn and Lise Meitner at the Kaiser Wilhelm Institute in Berlin.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f2 6d1 7s2
Pa
Protactinium is one of the rarest and most expensive naturally occurring elements
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
15.37 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1841.15 K | 1568 °C | 2854.4 °F
கொதிநிலை
4300.15 K | 4027 °C | 7280.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
15 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
470 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
9.9×10-13%
Abundance in Universe
n/a
Illustration
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Illustration of protactinium
CAS எண்
7440-13-3
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
163 pm
பங்கீட்டு ஆரை
200 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.5 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.89 eV
அணுவின் கனவளவு
15.0 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.47 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
3, 4, 5
பயன்கள்
Owing to its scarcity, high radioactivity and high toxicity, there are currently no uses for protactinium outside of scientific research.

With the advent of highly sensitive mass spectrometers, an application of 231Pa as a tracer in geology and paleoceanography has become possible.

Protactinium-231 combined with the thorium-230 can be used to date marine sediments.
Protactinium is toxic and highly radioactive
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
212Pa, 213Pa, 214Pa, 215Pa, 216Pa, 217Pa, 218Pa, 219Pa, 220Pa, 221Pa, 222Pa, 223Pa, 224Pa, 225Pa, 226Pa, 227Pa, 228Pa, 229Pa, 230Pa, 231Pa, 232Pa, 233Pa, 234Pa, 235Pa, 236Pa, 237Pa, 238Pa, 239Pa, 240Pa