யுரேனியம்

92
U
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
7
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
92
92
146
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
92
அணுவின் திணிவு
238.02891
திணிவு எண்
238
தனிம வகை
ஆக்டினைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after the planet Uranus
படிக அமைப்பு
Base Centered Orthorhombic
வரலாறு
Uranium was discovered in 1789 by the German chemist Martin Heinrich Klaproth.

In 1841, Eugène-Melchior Péligot isolated the first sample of uranium metal by heating uranium tetrachloride with potassium.

Antoine Henri Becquerel discovered radioactivity by using uranium in 1896.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f3 6d1 7s2
U
Uranium-235 was the first isotope that was found to be fissile
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
18.95 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1405.35 K | 1132.2 °C | 2069.96 °F
கொதிநிலை
4404.15 K | 4131 °C | 7467.8 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
14 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
420 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.116 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00018%
Abundance in Universe
2×10-8%
A
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Zxctypo)
A billet of highly enriched uranium
CAS எண்
7440-61-1
PubChem CID Number
23989
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
156 pm
பங்கீட்டு ஆரை
196 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.38 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.1941 eV
அணுவின் கனவளவு
12.59 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.276 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
3, 4, 5, 6
பயன்கள்
Uranium is used as fuel for nuclear power plants.

Uranium is used as a colorant in uranium glass, producing orange-red to lemon yellow hues.

It was also used for tinting and shading in early photography.

The major application of uranium in the military sector is in high-density penetrators.
Uranium is toxic and highly radioactive
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
215U, 216U, 217U, 218U, 219U, 220U, 221U, 222U, 223U, 224U, 225U, 226U, 227U, 228U, 229U, 230U, 231U, 232U, 233U, 234U, 235U, 236U, 237U, 238U, 239U, 240U, 241U, 242U