புளுடோனியம்

94
Pu
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
7
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
94
94
150
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
94
அணுவின் திணிவு
[244]
திணிவு எண்
244
தனிம வகை
ஆக்டினைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after the planet Pluto
படிக அமைப்பு
Simple Monoclinic
வரலாறு
Plutonium was first produced in 1940 by Glenn T. Seaborg, Edwin M. McMillan, Joseph W. Kennedy and Arthur Wahl.

Plutonium-238 was produced by deuteron bombardment of uranium-238 in the 60-inch cyclotron at the University of California, Berkeley.

The Berkeley team made neptunium-238 which decayed to plutonium-238.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f6 7s2
Pu
The atomic bomb dropped on Nagasaki, Japan in 1945 had a plutonium core
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
19.816 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
912.55 K | 639.4 °C | 1182.92 °F
கொதிநிலை
3501.15 K | 3228 °C | 5842.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
325 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
A
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Los Alamos National Laboratory)
A ring of weapons-grade 99.96% pure electrorefined plutonium, enough for one bomb core
CAS எண்
7440-07-5
PubChem CID Number
23940
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
159 pm
பங்கீட்டு ஆரை
187 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.28 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.0262 eV
அணுவின் கனவளவு
12.32 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.0674 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
3, 4, 5, 6, 7, 8
பயன்கள்
The isotope plutonium-239 is a key fissile component in nuclear weapons, due to its ease of fission and availability.

Plutonium-238 has also been used successfully to power artificial heart pacemakers, to reduce the risk of repeated surgery.

Plutonium-238 mixed with beryllium is used to generate neutrons for research purposes.
Plutonium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
228Pu, 229Pu, 230Pu, 231Pu, 232Pu, 233Pu, 234Pu, 235Pu, 236Pu, 237Pu, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, 243Pu, 244Pu, 245Pu, 246Pu, 247Pu