அமெரிகியம்

95
Am
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
7
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
95
95
148
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
95
அணுவின் திணிவு
[243]
திணிவு எண்
243
தனிம வகை
ஆக்டினைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after America
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Americium-241 was first identified in 1944 by Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan and Albert Ghiorso at the metallurgical laboratory at the University of Chicago.

It was produced by irradiating plutonium with neutrons during the Manhattan Project.

Americium was first isolated as a pure compound by Burris Cunningham in 1945, at the University of Chicago.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f7 7s2
Am
Americium often enters landfills from discarded smoke detectors
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
13.69 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1449.15 K | 1176 °C | 2148.8 °F
கொதிநிலை
2880.15 K | 2607 °C | 4724.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
A
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Bionerd)
A small disc of Am-241 under the microscope
CAS எண்
7440-35-9
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
173 pm
பங்கீட்டு ஆரை
180 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.3 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.9738 eV
அணுவின் கனவளவு
17.78 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.1 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3, 4, 5, 6
பயன்கள்
Americium is used in commercial ionization chamber smoke detectors, as well as in neutron sources and industrial gauges.

Americium-241 has been used as a portable source of both gamma rays and alpha particles for a number of medical and industrial uses.

It is also used as a target material in nuclear research to make even heavier elements.
Americium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
229Am, 231Am, 232Am, 233Am, 234Am, 235Am, 236Am, 237Am, 238Am, 239Am, 240Am, 241Am, 242Am, 243Am, 244Am, 245Am, 246Am, 247Am, 248Am, 249Am