கியூரியம்

96
Cm
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
7
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
96
96
151
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
96
அணுவின் திணிவு
[247]
திணிவு எண்
247
தனிம வகை
ஆக்டினைடுகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
ஆம்
Curium is named after Madame Curie and her husband Pierre Curie
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Curium was discovered by Glenn T. Seaborg, Ralph A. James and Albert Ghiorso in 1944 at the University of California, Berkeley.

It was produced by bombarding plutonium with alpha particles during the Manhattan Project.

Curium metal was produced only in 1951 by reduction of curium fluoride with barium.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f7 6d1 7s2
Cm
Curium accumulates in the bones, lungs and liver, where it promotes cancer
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
13.51 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1613.15 K | 1340 °C | 2444 °F
கொதிநிலை
3383.15 K | 3110 °C | 5630 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Illustration
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Illustration of curium
CAS எண்
7440-51-9
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
174 pm
பங்கீட்டு ஆரை
169 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.3 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.9915 eV
அணுவின் கனவளவு
18.28 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.1 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
3, 4
பயன்கள்
Curium is mainly used for scientific research purposes.

Curium is a common starting material for the production of higher transuranic elements and transactinides.

The most practical application of 244Cm is as α-particle source in the alpha particle X-ray spectrometers (APXS).
Curium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
233Cm, 234Cm, 235Cm, 236Cm, 237Cm, 238Cm, 239Cm, 240Cm, 241Cm, 242Cm, 243Cm, 244Cm, 245Cm, 246Cm, 247Cm, 248Cm, 249Cm, 250Cm, 251Cm, 252Cm