பெர்க்கிலியம்

97
Bk
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
7
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
97
97
150
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
97
அணுவின் திணிவு
[247]
திணிவு எண்
247
தனிம வகை
ஆக்டினைடுகள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after Berkeley, California, the city of its discovery
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Berkelium was discovered by Glenn T. Seaborg, Albert Ghiorso and Stanley G. Thompson in 1949 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of americium with alpha particles.

Berkelium was isolated in greater quantities for the first time by Burris Cunningham and Stanley Thompson in 1958.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f9 7s2
Bk
Just over one gram of berkelium has been produced in the United States since 1967
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
14.78 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1259.15 K | 986 °C | 1806.8 °F
கொதிநிலை
3173.15 K | 2900 °C | 5252 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Department of Energy - Office of Public Affairs)
The 60-inch cyclotron at the Lawrence Radiation Laboratory, University of California, Berkeley
CAS எண்
7440-40-6
PubChem CID Number
23971
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
170 pm
பங்கீட்டு ஆரை
-
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.3 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.1979 eV
அணுவின் கனவளவு
16.7 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.1 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
3, 4
பயன்கள்
Berkelium is mainly used for scientific research purposes.

Berkelium-249 is a common target nuclide to prepare still heavier transuranic elements and transactinides, such as lawrencium, rutherfordium and bohrium.

It is also useful as a source of the isotope californium-249.
Berkelium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
233Bk, 235Bk, 236Bk, 237Bk, 238Bk, 239Bk, 240Bk, 241Bk, 242Bk, 243Bk, 244Bk, 245Bk, 246Bk, 247Bk, 248Bk, 249Bk, 250Bk, 251Bk, 252Bk, 253Bk, 254Bk