கலிபோர்னியம்

98
Cf
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
7
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
98
98
153
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
98
அணுவின் திணிவு
[251]
திணிவு எண்
251
தனிம வகை
ஆக்டினைடுகள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after California and the University of California
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Californium was discovered by Stanley G. Thompson, Kenneth Street, Jr., Albert Ghiorso and Glenn T. Seaborg in 1950 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with alpha particles.

Californium was isolated in macro quantities for the first time by Burris Cunningham and Stanley Thompson in 1958.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f10 7s2
Cf
Californium is produced in nuclear reactors and particle accelerators
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
15.1 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1173.15 K | 900 °C | 1652 °F
கொதிநிலை
-
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Illustration
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Illustration of californium
CAS எண்
7440-71-3
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
-
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.3 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.2817 eV
அணுவின் கனவளவு
18.4 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.1 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3, 4
பயன்கள்
Californium is used as a portable neutron source for discovery of metals such as gold or silver by on-the-spot activation analysis.

Neutrons from californium are employed as a treatment of certain cervical and brain cancers where other radiation therapy is ineffective.

Neutron moisture gauges use californium-252 to find water and petroleum layers in oil wells.
Californium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
237Cf, 238Cf, 239Cf, 240Cf, 241Cf, 242Cf, 243Cf, 244Cf, 245Cf, 246Cf, 247Cf, 248Cf, 249Cf, 250Cf, 251Cf, 252Cf, 253Cf, 254Cf, 255Cf, 256Cf