ஆசியம்

108
Hs
நெடுங்குழு
8
கிடை வரிசை
7
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
108
108
161
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
108
அணுவின் திணிவு
[269]
திணிவு எண்
269
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
From the Latin word Hassias meaning Hess, the German state
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Hassium was first synthesized in 1984 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of lead-208 with accelerated nuclei of iron-58 to produce 3 atoms of the isotope hassium-265.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f14 6d6 7s2
Hs
More than 100 atoms of hassium have been synthesized to date
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
41 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
-
கொதிநிலை
-
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS எண்
54037-57-9
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
134 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
-
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
-
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
8
பயன்கள்
Hassium is used for scientific research purposes only.
Hassium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
263Hs, 264Hs, 265Hs, 266Hs, 267Hs, 268Hs, 269Hs, 270Hs, 271Hs, 272Hs, 273Hs, 274Hs, 275Hs, 276Hs, 277Hs