மெய்ட்னீரியம்

109
Mt
நெடுங்குழு
9
கிடை வரிசை
7
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
109
109
159
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
109
அணுவின் திணிவு
[278]
திணிவு எண்
268
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after Lise Meitner, the Austrian physicist
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Meitnerium was first synthesized in 1982 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of iron-58 and detected a single atom of the isotope meitnerium-266.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f14 6d7 7s2
Mt
Meitnerium has 7 isotopes whose half-lives are known
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
35 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
-
கொதிநிலை
-
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS எண்
54038-01-6
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
129 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
-
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
-
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
3, 4, 6
பயன்கள்
Meitnerium is used for scientific research purposes only.
Meitnerium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
265Mt, 266Mt, 267Mt, 268Mt, 269Mt, 270Mt, 271Mt, 272Mt, 273Mt, 274Mt, 275Mt, 276Mt, 277Mt, 278Mt, 279Mt