டார்ம்சிட்டாட்டியம்

110
Ds
நெடுங்குழு
10
கிடை வரிசை
7
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
110
110
171
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
110
அணுவின் திணிவு
[281]
திணிவு எண்
281
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after the German city of Darmstadt
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Darmstadtium was first created in 1994, at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany, by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg, under the direction of Sigurd Hofmann.

The team bombarded a lead-208 target with accelerated nuclei of nickel-62 and detected a single atom of the isotope darmstadtium-269.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f14 6d8 7s2
Ds
Darmstadtium has no stable or naturally-occurring isotopes
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
தெரியாத
அடர்த்தி
-
உருகுநிலை
-
கொதிநிலை
-
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS எண்
54083-77-1
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
128 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
-
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
-
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
6
பயன்கள்
Darmstadtium is used for scientific research purposes only.
Darmstadtium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
267Ds, 268Ds, 269Ds, 270Ds, 271Ds, 272Ds, 273Ds, 274Ds, 275Ds, 276Ds, 277Ds, 278Ds, 279Ds, 280Ds, 281Ds