இரோயன்ட்கெனியம்

111
Rg
நெடுங்குழு
11
கிடை வரிசை
7
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
111
111
170
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
111
அணுவின் திணிவு
[281]
திணிவு எண்
281
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after Wilhelm Conrad Röntgen, the German physicist
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Roentgenium was first synthesized by an international team led by Sigurd Hofmann at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany in 1994.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of nickel-64 and detected a single atom of the isotope roentgenium-272.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f14 6d9 7s2
Rg
Roentgenium has no stable or naturally-occurring isotopes
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
-
உருகுநிலை
-
கொதிநிலை
-
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS எண்
54386-24-2
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
121 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
-
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
-
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 1, 3, 5
பயன்கள்
Roentgenium is used for scientific research purposes only.
Roentgenium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
272Rg, 273Rg, 274Rg, 275Rg, 276Rg, 277Rg, 278Rg, 279Rg, 280Rg, 281Rg, 282Rg, 283Rg