கோப்பர்நீசியம்

112
Cn
நெடுங்குழு
12
கிடை வரிசை
7
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
112
112
173
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
112
அணுவின் திணிவு
[285]
திணிவு எண்
285
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after the astronomer Nicolaus Copernicus
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Copernicium was first created on February 9, 1996, at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany, by Sigurd Hofmann, Victor Ninov et al.

This element was created by firing accelerated zinc-70 nuclei at a target made of lead-208 nuclei in a heavy ion accelerator.

A single atom of copernicium was produced with a mass number of 277.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f14 6d10 7s2
Cn
Copernicium has no stable or naturally-occurring isotopes
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திரவம்
அடர்த்தி
-
உருகுநிலை
-
கொதிநிலை
-
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS எண்
54084-26-3
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
122 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
-
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
-
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 4
பயன்கள்
Copernicium is used for scientific research purposes only.
Copernicium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
277Cn, 278Cn, 279Cn, 280Cn, 281Cn, 282Cn, 283Cn, 284Cn, 285Cn