நிகோனியம்

113
Nh
நெடுங்குழு
13
கிடை வரிசை
7
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
113
113
173
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
113
அணுவின் திணிவு
[286]
திணிவு எண்
286
தனிம வகை
குறை மாழைகள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
The name comes from the common Japanese name for Japan
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Nihonium was identified in 2003 as an alpha decay product of element 115, moscovium by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

The Dubna-Livermore collaboration has strengthened their claim for the discovery of nihonium by conducting chemical experiments on the final decay product 268Db.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
Nh
Nihonium is historically known as eka-thallium
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
16 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
703.15 K | 430 °C | 806 °F
கொதிநிலை
1373.15 K | 1100 °C | 2012 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS எண்
54084-70-7
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
136 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
-
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
-
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 3, 5
பயன்கள்
Nihonium is used for scientific research purposes only.
Nihonium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
278Nh, 282Nh, 283Nh, 284Nh, 285Nh, 286Nh, 287Nh