பிளெரோவியம்

114
Fl
நெடுங்குழு
14
கிடை வரிசை
7
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
114
114
173
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
114
அணுவின் திணிவு
[289]
திணிவு எண்
287
தனிம வகை
குறை மாழைகள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after the founder of the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, the Soviet physicist Georgy Flyorov
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Ununquadium (Uuq) was the temporary IUPAC systematic element name.

In 1998, a team led by Yuri Oganessian and Vladimir Utyonkov at the Joint Institute for Nuclear Research, Dubna produced flerovium by bombarding plutonium with calcium.

In an experiment lasting 40 days, 5 x 1018 atoms of calcium to be fired at plutonium to produce a single atom of flerovium.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
Fl
The longest-lived isotope currently known is 289Fl
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
14 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
343.15 K | 70 °C | 158 °F
கொதிநிலை
423.15 K | 150 °C | 302 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS எண்
54085-16-4
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
143 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
-
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
-
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 4
பயன்கள்
Flerovium is used for scientific research purposes only.
Flerovium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
284Fl, 285Fl, 286Fl, 287Fl, 288Fl, 289Fl