மாசுக்கோவியம்

115
Mc
நெடுங்குழு
15
கிடை வரிசை
7
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
115
115
173
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
115
அணுவின் திணிவு
[288]
திணிவு எண்
288
தனிம வகை
குறை மாழைகள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after Moscow Oblast where Dubna is located
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Moscovium was identified in 2004 by a team composed of Russian scientists at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

The team reported that they bombarded americium-243 with calcium-48 ions to produce four atoms of moscovium.

These atoms decayed by emission of alpha-particles to nihonium in approximately 100 milliseconds.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
Mc
Moscovium is historically known as eka-bismuth
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
-
உருகுநிலை
-
கொதிநிலை
-
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS எண்
54085-64-2
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
162 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
-
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
-
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 3
பயன்கள்
Moscovium is used for scientific research purposes only.
Moscovium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
287Mc, 288Mc, 289Mc, 290Mc, 291Mc