போரியம்

107
Bh
நெடுங்குழு
7
கிடை வரிசை
7
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
107
107
157
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
107
அணுவின் திணிவு
[270]
திணிவு எண்
264
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after Niels Bohr, the Danish physicist
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Bohrium was first convincingly synthesized in 1981 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of chromium-54 to produce 5 atoms of the isotope bohrium-262.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f14 6d5 7s2
Bh
The only confirmed example of isomerism in bohrium is in the isotope 262Bh
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
37 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
-
கொதிநிலை
-
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: skepticism.org
The element is named after Niels Bohr, a Danish nuclear physicist
CAS எண்
54037-14-8
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
141 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
-
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
-
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
7
பயன்கள்
Bohrium is used for scientific research purposes only.
Bohrium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
260Bh, 261Bh, 262Bh, 263Bh, 264Bh, 265Bh, 266Bh, 267Bh, 268Bh, 269Bh, 270Bh, 271Bh, 272Bh, 273Bh, 274Bh, 275Bh