சீபோர்கியம்

106
Sg
நெடுங்குழு
6
கிடை வரிசை
7
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
106
106
156
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
106
அணுவின் திணிவு
[269]
திணிவு எண்
262
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after Glenn Seaborg, American nuclear chemist and Nobel prize winner
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Scientists working at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, USSR reported their discovery of element 106 in June 1974.

Synthesis was also reported in September 1974 at the Lawrence Berkeley Laboratory by the workers of the Lawrence Berkeley and Livermore Laboratories led by Albert Ghiorso and E. Kenneth Hulet.

It was produced by collisions of californium-249 with oxygen atoms.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f14 6d4 7s2
Sg
There are 12 known isotopes of seaborgium
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
35 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
-
கொதிநிலை
-
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Atomic Energy Commission)
The element is named after Glenn T. Seaborg, atomic pioneer and Commissioner of the Atomic Energy Commission
CAS எண்
54038-81-2
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
143 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
-
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
-
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
6
பயன்கள்
Seaborgium is used for scientific research purposes only.
Seaborgium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
258Sg, 259Sg, 260Sg, 261Sg, 262Sg, 263Sg, 264Sg, 265Sg, 266Sg, 267Sg, 268Sg, 269Sg, 270Sg, 271Sg, 272Sg, 273Sg