கல்சியம்

20
Ca
நெடுங்குழு
2
கிடை வரிசை
4
குழு
s
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
20
20
20
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
20
அணுவின் திணிவு
40.078
திணிவு எண்
40
தனிம வகை
காரக்கனிம மாழைகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word calx, lime
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Calcium was known as early as the first century when the Ancient Romans prepared lime as calcium oxide.

Calcium was first isolated by Sir Humphry Davy in 1808 when he electrolyzed a mixture of lime and mercuric oxide.

Davy was trying to isolate calcium; when he heard that Jöns Jakob Berzelius and Pontin prepared calcium amalgam by electrolyzing lime in mercury, he tried it himself.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 4s2
Ca
The shell of an egg is made up of primarily calcium carbonate
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
1.54 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1115.15 K | 842 °C | 1547.6 °F
கொதிநிலை
1757.15 K | 1484 °C | 2703.2 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
8.54 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
155 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.647 J/g·K
Abundance in Earth's crust
5%
Abundance in Universe
0.007%
Pure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Matthias Zepper)
Pure calcium in a protective argon gas atmosphere
CAS எண்
7440-70-2
PubChem CID Number
5460341
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
197 pm
பங்கீட்டு ஆரை
176 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.00 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.1132 eV
அணுவின் கனவளவு
29.9 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
2.01 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2
பயன்கள்
Calcium is used to remove oxygen, sulfur and carbon from alloys.

It is also used as an alloying agent used in the production of aluminum, beryllium, copper, lead, and magnesium alloys.

Calcium is used as a reducing agent in the extraction of other metals, such as uranium, zirconium, and thorium.

Calcium carbonate is used in manufacturing cement and mortar, lime and limestone.
Calcium is considered to be non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
40Ca, 42Ca, 43Ca, 44Ca, 46Ca
நிலையற்ற சமதானிகள்
34Ca, 35Ca, 36Ca, 37Ca, 38Ca, 39Ca, 41Ca, 45Ca, 47Ca, 48Ca, 49Ca, 50Ca, 51Ca, 52Ca, 53Ca, 54Ca, 55Ca, 56Ca, 57Ca