இசுக்காண்டியம்

21
Sc
நெடுங்குழு
3
கிடை வரிசை
4
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
21
21
24
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
21
அணுவின் திணிவு
44.955912
திணிவு எண்
45
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word Scandia, Scandinavia
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
In 1879, Lars Fredrik Nilson and his team detected scandium in the minerals euxenite and gadolinite.

Nilson prepared 2 grams of scandium oxide of high purity.

Per Teodor Cleve showed that scandium had properties similar to those predicted by Mendeleev for eka-boron.

Metallic scandium was first prepared in 1937 by Fischer and his colleagues.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 9, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 3d1 4s2
Sc
The stable form of scandium is created in supernovas via the r-process
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
2.989 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1814.15 K | 1541 °C | 2805.8 °F
கொதிநிலை
3109.15 K | 2836 °C | 5136.8 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
16 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
318 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.568 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.0026%
Abundance in Universe
3×10-6%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure crystalline scandium
CAS எண்
7440-20-2
PubChem CID Number
23952
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
162 pm
பங்கீட்டு ஆரை
170 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.36 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.5615 eV
அணுவின் கனவளவு
15.0 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.158 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2, 3
பயன்கள்
Scandium is used in sports equipment such as golf iron shafts, baseball bats, bicycle frames and fishing rods.

Scandium iodide, along with sodium iodide, when added to a modified form of mercury-vapor lamp, produces a form of metal halide lamp.

The radioactive isotope 46Sc is used in oil refineries as a tracing agent.
Scandium is considered to be of low toxicity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
45Sc
நிலையற்ற சமதானிகள்
36Sc, 37Sc, 38Sc, 39Sc, 40Sc, 41Sc, 42Sc, 43Sc, 44Sc, 46Sc, 47Sc, 48Sc, 49Sc, 50Sc, 51Sc, 52Sc, 53Sc, 54Sc, 55Sc, 56Sc, 57Sc, 58Sc, 59Sc, 60Sc