டைட்டேனியம்

22
Ti
நெடுங்குழு
4
கிடை வரிசை
4
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
22
22
26
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
22
அணுவின் திணிவு
47.867
திணிவு எண்
48
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin titans, the first sons of the Earth, Greek mythology
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
William Gregor found the oxide of titanium in ilmenite in 1791.

Martin Heinrich Klaproth independently discovered the element in rutile in 1795 and named it.

The pure metallic form was only obtained in 1910 by Matthew A. Hunter.

In 1936, the Kroll Process made the commercial production of titanium possible.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 10, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 3d2 4s2
Ti
Titanium is one of the few elements that burns in pure nitrogen gas
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
4.54 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1941.15 K | 1668 °C | 3034.4 °F
கொதிநிலை
3560.15 K | 3287 °C | 5948.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
18.7 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
425 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.523 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.66%
Abundance in Universe
0.0003%
A
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A titanium crystal bar made by the iodide process at URALREDMET in the Soviet era
CAS எண்
7440-32-6
PubChem CID Number
23963
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
147 pm
பங்கீட்டு ஆரை
160 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.54 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.8281 eV
அணுவின் கனவளவு
10.64 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.219 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 2, 3, 4
பயன்கள்
Titanium is used in steel as an alloying element to reduce grain size and as a deoxidizer, and in stainless steel to reduce carbon content.

Titanium has potential use in desalination plants for converting sea water into fresh water.

Titanium is used in several everyday products such as drill bits, bicycles, golf clubs, watches and laptop computers.
Titanium metal is considered to be non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti, 50Ti
நிலையற்ற சமதானிகள்
38Ti, 39Ti, 40Ti, 41Ti, 42Ti, 43Ti, 44Ti, 45Ti, 51Ti, 52Ti, 53Ti, 54Ti, 55Ti, 56Ti, 57Ti, 58Ti, 59Ti, 60Ti, 61Ti, 62Ti, 63Ti