வனேடியம்

23
V
நெடுங்குழு
5
கிடை வரிசை
4
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
23
23
28
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
23
அணுவின் திணிவு
50.9415
திணிவு எண்
51
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
Named after Scandinavian goddess, Vanadis
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
Vanadium was originally discovered by Andrés Manuel del Río in 1801.

In 1805, the French chemist Hippolyte Victor Collet-Descotils incorrectly declared that del Río's new element was only an impure sample of chromium.

In 1831, the Swedish chemist Nils Gabriel Sefström rediscovered the element in a new oxide he found while working with iron ores.

Later that same year, Friedrich Wöhler confirmed del Río's earlier work.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 11, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 3d3 4s2
V
Vanadium is mined mostly in South Africa, north-western China, and eastern Russia
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
6.11 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
2183.15 K | 1910 °C | 3470 °F
கொதிநிலை
3680.15 K | 3407 °C | 6164.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
22.8 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
453 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.489 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.019%
Abundance in Universe
0.0001%
Vanadium
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Vanadium crystals made by electrolysis
CAS எண்
7440-62-2
PubChem CID Number
23990
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
134 pm
பங்கீட்டு ஆரை
153 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.63 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.8281 eV
அணுவின் கனவளவு
8.78 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.307 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 1, 2, 3, 4, 5
பயன்கள்
Vanadium is used as an additive in steel to strengthen and protect against corrosion.

Titanium-aluminum-vanadium alloy is used in jet engines and for high-speed aircraft.

Vanadium foil is used in cladding titanium to steel.

Vanadium pentoxide is used in ceramics and as a catalyst for the production of sulfuric acid.
All vanadium compounds should be considered toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
51V
நிலையற்ற சமதானிகள்
40V, 41V, 42V, 43V, 44V, 45V, 46V, 47V, 48V, 49V, 50V, 52V, 53V, 54V, 55V, 56V, 57V, 58V, 59V, 60V, 61V, 62V, 63V, 64V, 65V