குரோமியம்

24
Cr
நெடுங்குழு
6
கிடை வரிசை
4
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
24
24
28
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
24
அணுவின் திணிவு
51.9961
திணிவு எண்
52
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word chroma, color
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
In 1797, Louis Nicolas Vauquelin received samples of crocoite ore.

In 1798, Vauquelin discovered that he could isolate metallic chromium by heating the oxide in a charcoal oven, making him the discoverer of the element.

Vauquelin was also able to detect traces of chromium in precious gemstones, such as ruby or emerald.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 13, 1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 3d5 4s1
Cr
Chromium oxide was used by the Chinese in the Qin dynasty over 2,000 years ago
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
7.15 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
2180.15 K | 1907 °C | 3464.6 °F
கொதிநிலை
2944.15 K | 2671 °C | 4839.8 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
20.5 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
339 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.449 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.014%
Abundance in Universe
0.0015%
High
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
High purity chromium crystals, produced by chemical transport reaction through decomposition of chromium iodides, as well as a high purity chromium cube for comparison
CAS எண்
7440-47-3
PubChem CID Number
23976
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
128 pm
பங்கீட்டு ஆரை
139 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.66 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.7665 eV
அணுவின் கனவளவு
7.23 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.937 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
பயன்கள்
Chromium is used to harden steel, manufacture stainless steel, and form many useful alloys.

It is mostly used in plating to produce a hard, beautiful surface and to prevent corrosion.

The metal is also widely used as a catalyst.

Chromium compounds are valued as pigments for their vivid green, yellow, red and orange colors.
In larger amounts, chromium can be toxic and carcinogenic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
50Cr, 52Cr, 53Cr, 54Cr
நிலையற்ற சமதானிகள்
42Cr, 43Cr, 44Cr, 45Cr, 46Cr, 47Cr, 48Cr, 49Cr, 51Cr, 55Cr, 56Cr, 57Cr, 58Cr, 59Cr, 60Cr, 61Cr, 62Cr, 63Cr, 64Cr, 65Cr, 66Cr, 67Cr