மாங்கனீசு

25
Mn
நெடுங்குழு
7
கிடை வரிசை
4
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
25
25
30
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
25
அணுவின் திணிவு
54.938045
திணிவு எண்
55
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word magnes, magnet, from magnetic properties of pyrolusite
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
By the mid-18th century, Swedish chemist Carl Wilhelm Scheele had used pyrolusite to produce chlorine.

Scheele and others were aware that pyrolusite contained a new element, but they were not able to isolate it.

Johan Gottlieb Gahn was the first to isolate an impure sample of manganese metal in 1774, by reducing the dioxide with carbon.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 13, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 3d5 4s2
Mn
Neanderthals may have used black manganese di oxide as a cosmetic 50,000 years ago
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
7.44 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1519.15 K | 1246 °C | 2274.8 °F
கொதிநிலை
2334.15 K | 2061 °C | 3741.8 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
13.2 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
220 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.479 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.11%
Abundance in Universe
0.0008%
Small
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Small pieces of manganese
CAS எண்
7439-96-5
PubChem CID Number
23930
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
127 pm
பங்கீட்டு ஆரை
139 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.55 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.434 eV
அணுவின் கனவளவு
7.4 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.0782 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
பயன்கள்
For over 2000 years, manganese dioxide has been used to make colorless glass.

Manganese dioxide is used as the cathode material in zinc-carbon and alkaline batteries.

Manganese also functions in the oxygen-evolving complex of photosynthetic plants.

The dioxide is also used in the preparation of oxygen and chlorine and in drying black paints.
Excess manganese, particularly inhalation of the powder, is toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
55Mn
நிலையற்ற சமதானிகள்
44Mn, 45Mn, 46Mn, 47Mn, 48Mn, 49Mn, 50Mn, 51Mn, 52Mn, 53Mn, 54Mn, 56Mn, 57Mn, 58Mn, 59Mn, 60Mn, 61Mn, 62Mn, 63Mn, 64Mn, 65Mn, 66Mn, 67Mn, 68Mn, 69Mn