இரும்பு

26
Fe
நெடுங்குழு
8
கிடை வரிசை
4
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
26
26
30
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
26
அணுவின் திணிவு
55.845
திணிவு எண்
56
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word ferrum
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
The first iron used by humans is likely to have come from meteorites.

The oldest known iron objects used by humans are some beads of meteoric iron, made in Egypt in about 4000 BC.

The discovery of smelting around 3000 BC led to the start of the iron age around 1200 BC and the prominent use of iron for tools and weapons.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 14, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 3d6 4s2
Fe
The color of blood is due to the hemoglobin, an iron-containing protein
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
7.874 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1811.15 K | 1538 °C | 2800.4 °F
கொதிநிலை
3134.15 K | 2861 °C | 5181.8 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
13.8 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
347 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.449 J/g·K
Abundance in Earth's crust
6.3%
Abundance in Universe
0.11%
Pure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Pure iron chips, electrolytically refined, as well as a high purity iron cube for comparison
CAS எண்
7439-89-6
PubChem CID Number
23925
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
126 pm
பங்கீட்டு ஆரை
132 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.83 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.9024 eV
அணுவின் கனவளவு
7.1 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.802 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
பயன்கள்
Iron is used to manufacture steel and other alloys important in construction and manufacturing.

Iron is a vital constituent of plant and animal life and works as an oxygen carrier in hemoglobin.

Iron oxide mixed with aluminum powder can be ignited to create a thermite reaction, used in welding and purifying ores.
Iron is considered to be non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
54Fe, 56Fe, 57Fe, 58Fe
நிலையற்ற சமதானிகள்
45Fe, 46Fe, 47Fe, 48Fe, 49Fe, 50Fe, 51Fe, 52Fe, 53Fe, 55Fe, 59Fe, 60Fe, 61Fe, 62Fe, 63Fe, 64Fe, 65Fe, 66Fe, 67Fe, 68Fe, 69Fe, 70Fe, 71Fe, 72Fe