கோபால்ட்

27
Co
நெடுங்குழு
9
கிடை வரிசை
4
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
27
27
32
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
27
அணுவின் திணிவு
58.933195
திணிவு எண்
59
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the German word Kobald, goblin or evil spirit; also from the Greek cobalos, mine
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Cobalt compounds have been used for centuries to impart a rich blue color to glass, glazes and ceramics.

The element was first isolated by Swedish chemist George Brandt in 1735.

He showed it was the presence of the element cobalt that caused the blue color in glass, not bismuth as previously thought.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 15, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 3d7 4s2
Co
Supplemental colbalt is essential in sheep's diets to improve the wools quality
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
8.86 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1768.15 K | 1495 °C | 2723 °F
கொதிநிலை
3200.15 K | 2927 °C | 5300.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
16.2 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
375 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.421 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.003%
Abundance in Universe
0.0003%
Pure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Pure cobalt chips, electrolytically refined, as well as a high purity cobalt cube for comparison
CAS எண்
7440-48-4
PubChem CID Number
104730
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
125 pm
பங்கீட்டு ஆரை
126 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.88 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.881 eV
அணுவின் கனவளவு
6.7 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
1 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 1, 2, 3, 4, 5
பயன்கள்
Cobalt is used in the preparation of magnetic, wear-resistant and high-strength alloys.

Cobalt is widely used in batteries and in electroplating.

Radioactive 60Co is used in the treatment of cancer.

A solution of the chloride is used as a sympathetic ink.
Cobalt and its compounds are considered to be slightly toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
59Co
நிலையற்ற சமதானிகள்
47Co, 48Co, 49Co, 50Co, 51Co, 52Co, 53Co, 54Co, 55Co, 56Co, 57Co, 58Co, 60Co, 61Co, 62Co, 63Co, 64Co, 65Co, 66Co, 67Co, 68Co, 69Co, 70Co, 71Co, 72Co, 73Co, 74Co, 75Co