பொட்டாசியம்

19
K
நெடுங்குழு
1
கிடை வரிசை
4
குழு
s
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
19
19
20
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
19
அணுவின் திணிவு
39.0983
திணிவு எண்
39
தனிம வகை
கார உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the English word, potash - pot ashes; Latin kalium, Arab qali, alkali
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
Potassium's symbol K comes from 'kalium' the name of the element in Germany and Scandinavia.

Potassium metal was first isolated in 1807 by Sir Humphry Davy, who derived it from caustic potash by the use of electrolysis of the molten salt with the newly discovered voltaic pile.

Potassium was the first metal that was isolated by electrolysis.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 8, 1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ar] 4s1
K
People whose diets are low in potassium can suffer from hypokalemia
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
0.862 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
336.53 K | 63.38 °C | 146.08 °F
கொதிநிலை
1032.15 K | 759 °C | 1398.2 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
2.33 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
76.9 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.757 J/g·K
Abundance in Earth's crust
1.5%
Abundance in Universe
0.0003%
Potassium
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Potassium pearls under paraffin oil
CAS எண்
7440-09-7
PubChem CID Number
5462222
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
227 pm
பங்கீட்டு ஆரை
203 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.82 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
4.3407 eV
அணுவின் கனவளவு
45.46 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
1.024 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 1
பயன்கள்
The greatest demand for potash has been in its use for fertilizers.

Potassium is an essential constituent for plant growth and is found in most soils.

Potassium nitrate is the main explosive ingredient in gunpowder.

Potassium hydroxide is used in the manufacture of soft soaps and as an electrolyte in alkaline batteries.
Potassium must be handled with great care with full skin and eye protection
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
39K, 41K
நிலையற்ற சமதானிகள்
32K, 33K, 34K, 35K, 36K, 37K, 38K, 40K, 42K, 43K, 44K, 45K, 46K, 47K, 48K, 49K, 50K, 51K, 52K, 53K, 54K, 55K