ஆர்கான்

18
Ar
நெடுங்குழு
18
கிடை வரிசை
3
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
18
18
22
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
18
அணுவின் திணிவு
39.948
திணிவு எண்
40
தனிம வகை
அருமன் வாயுக்கள்
நிறம்
நிறமற்ற
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek argos, inactive
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Argon was suspected to be present in air by Henry Cavendish in 1785.

It was not isolated until 1894 by Lord Rayleigh and Sir William Ramsay in Scotland.

Argon became the first member of the noble gases to be discovered.

In 1957, IUPAC agreed that the symbol should change from A to Ar.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 8
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ne] 3s2 3p6
Ar
Argon makes a distinctive blue-green gas laser
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
வாயு
அடர்த்தி
0.0017837 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
83.8 K | -189.35 °C | -308.83 °F
கொதிநிலை
87.3 K | -185.85 °C | -302.53 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
1.18 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
6.5 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.52 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00015%
Abundance in Universe
0.02%
Vial
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure argon
CAS எண்
7440-37-1
PubChem CID Number
23968
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
71 pm
பங்கீட்டு ஆரை
106 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
15.7596 eV
அணுவின் கனவளவு
22.4 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.0001772 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
0
பயன்கள்
Argon gas is used to fill conventional incandescent and fluorescent light bulbs.

Argon is also used as an inert gas shield for arc welding and cutting, as blanket for the production of titanium and other reactive elements.

It is used as a protective atmosphere for growing silicon and germanium crystals.
Argon is considered to be non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
36Ar, 38Ar, 40Ar
நிலையற்ற சமதானிகள்
30Ar, 31Ar, 32Ar, 33Ar, 34Ar, 35Ar, 37Ar, 39Ar, 41Ar, 42Ar, 43Ar, 44Ar, 45Ar, 46Ar, 47Ar, 48Ar, 49Ar, 50Ar, 51Ar, 52Ar, 53Ar