குளோரின்

17
Cl
நெடுங்குழு
17
கிடை வரிசை
3
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
17
17
18
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
17
அணுவின் திணிவு
35.453
திணிவு எண்
35
தனிம வகை
ஆலசன்கள்
நிறம்
மஞ்சள்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word chloro, greenish yellow
படிக அமைப்பு
Base Centered Orthorhombic
வரலாறு
Around 1630, chlorine was recognized as a gas by the Belgian chemist and physician Jan Baptist van Helmont.

Elemental chlorine was first prepared and studied in 1774 by Swedish chemist Carl Wilhelm Scheele.

By 1810, the scientific consensus was that chlorine was actually a compound that contained oxygen.

In 1811, Sir Humphry Davy concluded the new gas was in fact a new element.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 7
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ne] 3s2 3p5
Cl
Tree frogs have a chlorine compound in their skin that is a very powerful pain killer
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
வாயு
அடர்த்தி
0.003214 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
171.65 K | -101.5 °C | -150.7 °F
கொதிநிலை
239.11 K | -34.04 °C | -29.27 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
3.2 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
10.2 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.479 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.017%
Abundance in Universe
0.0001%
Pure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Pure liquid chlorine under a pressure of 8 bars
CAS எண்
7782-50-5
PubChem CID Number
24526
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
79 pm
பங்கீட்டு ஆரை
102 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
3.16 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
12.9676 eV
அணுவின் கனவளவு
22.7 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.000089 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
பயன்கள்
Chlorine is used for producing safe drinking water.

It is also extensively used in the production of paper products, dyestuffs, textiles, petroleum products, medicines, antiseptics, insecticides, food, solvents, paints, plastics, and many other consumer products.

Chlorinated compounds are used mostly for sanitation, pulp bleaching, disinfectants, and textile processing.
Elemental chlorine at high concentrations is extremely dangerous and poisonous
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
35Cl, 37Cl
நிலையற்ற சமதானிகள்
28Cl, 29Cl, 30Cl, 31Cl, 32Cl, 33Cl, 34Cl, 36Cl, 38Cl, 39Cl, 40Cl, 41Cl, 42Cl, 43Cl, 44Cl, 45Cl, 46Cl, 47Cl, 48Cl, 49Cl, 50Cl, 51Cl