கந்தகம்

16
S
நெடுங்குழு
16
கிடை வரிசை
3
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
16
16
16
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
16
அணுவின் திணிவு
32.065
திணிவு எண்
32
தனிம வகை
அலோகங்கள்
நிறம்
மஞ்சள்
கதிர்ப்பு
இல்லை
Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone
படிக அமைப்பு
Face Centered Orthorhombic
வரலாறு
By the 3rd century, the Chinese discovered that sulfur could be extracted from pyrite.

Indian alchemists wrote extensively about the use of sulfur in alchemical operations with mercury, from the eighth century AD onwards.

In 1777, Antoine Lavoisier helped convince the scientific community that sulfur was an element, not a compound.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 6
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ne] 3s2 3p4
S
Penicillin is a natural, sulfur-based antibiotic
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
2.067 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
388.36 K | 115.21 °C | 239.38 °F
கொதிநிலை
717.8 K | 444.65 °C | 832.37 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
1.73 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
9.8 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.71 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.042%
Abundance in Universe
0.05%
A
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Ben Mills)
A sample of sulfur
CAS எண்
7704-34-9
PubChem CID Number
5362487
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
88 pm
பங்கீட்டு ஆரை
105 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.58 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
10.36 eV
அணுவின் கனவளவு
15.5 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.00269 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
பயன்கள்
Sulfur's main commercial use is as a reactant in the production of sulfuric acid.

Sulfur is a component of black gunpowder, and is used in the vulcanization of natural rubber and a fungicide.

It is used to make sulfite paper and other papers, to fumigate fumigant, and to bleach dried fruits.

It is also used extensively in making phosphatic fertilizers.
Elemental sulfur is considered to be of low toxicity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
32S, 33S, 34S, 36S
நிலையற்ற சமதானிகள்
26S, 27S, 28S, 29S, 30S, 31S, 35S, 37S, 38S, 39S, 40S, 41S, 42S, 43S, 44S, 45S, 46S, 47S, 48S, 49S