பாசுபரசு

15
P
நெடுங்குழு
15
கிடை வரிசை
3
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
15
15
16
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
15
அணுவின் திணிவு
30.973762
திணிவு எண்
31
தனிம வகை
அலோகங்கள்
நிறம்
நிறமற்ற
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek phosphoros, light bearing; ancient name for the planet Venus when appearing before sunrise
படிக அமைப்பு
Simple Triclinic
வரலாறு
Hennig Brand discovered phosphorus in 1669, in Hamburg, Germany, preparing it from urine.

In 1769, Johan Gottlieb Gahn and Carl Wilhelm Scheele showed that calcium phosphate is found in bones, and they obtained elemental phosphorus from bone ash.

Antoine Lavoisier recognized phosphorus as an element in 1777.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 5
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ne] 3s2 3p3
P
Elemental phosphorus exists in two major forms - white phosphorus and red phosphorus
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
1.82 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
317.25 K | 44.1 °C | 111.38 °F
கொதிநிலை
553 K | 279.85 °C | 535.73 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
0.64 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
12.4 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.769 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.099%
Abundance in Universe
0.0007%
Red
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Red phosphorus as powder
CAS எண்
7723-14-0
PubChem CID Number
5462309
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
98 pm
பங்கீட்டு ஆரை
107 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.19 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
10.4867 eV
அணுவின் கனவளவு
17.0 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.00235 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
பயன்கள்
Many fertilisers contain a high proportion of phosphorus and are manufactured from concentrated phosphoric acids.

Phosphorus is used in the manufacture of safety matches, pyrotechnics and incendiary shells.

Phosphorus is also used in steel manufacture and in the production of phosphor bronze.
White phosphorus is highly toxic while red phosphorus is considered non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
31P
நிலையற்ற சமதானிகள்
24P, 25P, 26P, 27P, 28P, 29P, 30P, 32P, 33P, 34P, 35P, 36P, 37P, 38P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44P, 45P, 46P