சிலிக்கான்

14
Si
நெடுங்குழு
14
கிடை வரிசை
3
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
14
14
14
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
14
அணுவின் திணிவு
28.0855
திணிவு எண்
28
தனிம வகை
உலோகப் போலிகள்
நிறம்
சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word silex, silicis, flint
படிக அமைப்பு
Tetrahedral Packing
வரலாறு
In 1800, Sir Humphry Davy thought silica to be a compound and not an element; but in 1811, Gay Lussac and Louis Jacques Thénard probably prepared impure amorphous silicon by heating potassium with silicon tetrafluoride.

In 1824 Jöns Jakob Berzelius prepared amorphous silicon by the same general method.

Henri Deville in 1854 first prepared crystalline silicon, the second allotropic form of the element.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 4
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ne] 3s2 3p2
Si
Silicon also has the unusual property that it expands as it freezes
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
2.3296 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1687.15 K | 1414 °C | 2577.2 °F
கொதிநிலை
3538.15 K | 3265 °C | 5909 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
50.2 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
359 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.705 J/g·K
Abundance in Earth's crust
27%
Abundance in Universe
0.07%
Close
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Enricoros)
Close up photo of a piece of purified silicon
CAS எண்
7440-21-3
PubChem CID Number
5461123
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
111 pm
பங்கீட்டு ஆரை
111 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.9 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
8.1517 eV
அணுவின் கனவளவு
12.1 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
1.48 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4
பயன்கள்
In the form of sand and clay it is used to make concrete and brick; it is a useful refractory material for high-temperature work, and in the form of silicates it is used in making enamels, pottery, etc.

Silica, as sand, is a principal ingredient of glass.

Silicon chips are the basis of modern electronic and computing.

Silicon carbide, more commonly called carborundum is used in abrasives.
If breathed in as a fine silica/silicate dust, it may cause chronic respiratory problems
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
28Si, 29Si, 30Si
நிலையற்ற சமதானிகள்
22Si, 23Si, 24Si, 25Si, 26Si, 27Si, 31Si, 32Si, 33Si, 34Si, 35Si, 36Si, 37Si, 38Si, 39Si, 40Si, 41Si, 42Si, 43Si, 44Si