அலுமீனியம்

13
Al
நெடுங்குழு
13
கிடை வரிசை
3
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
13
13
14
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
13
அணுவின் திணிவு
26.9815386
திணிவு எண்
27
தனிம வகை
குறை மாழைகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word alumen, alum
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
In 1761, Guyton de Morveau proposed the name alumine for the base in alum, and Antoine Lavoisier, in 1787, thought this to be the oxide of a still undiscovered metal.

Sir Humphry Davy identified the existence of a metal base of alum in 1808.

Hans Christian Ørsted was the first to isolate metallic aluminum in 1825 in impure form.

Friedrich Wöhler is generally credited with having isolated the metal in 1827.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 3
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ne] 3s2 3p1
Al
Aluminum does not stick to magnets under normal conditions
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
2.698 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
933.47 K | 660.32 °C | 1220.58 °F
கொதிநிலை
2792.15 K | 2519 °C | 4566.2 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
10.7 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
293 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.897 J/g·K
Abundance in Earth's crust
8.1%
Abundance in Universe
0.005%
Chunk
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Chunk of aluminum
CAS எண்
7429-90-5
PubChem CID Number
5359268
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
143 pm
பங்கீட்டு ஆரை
121 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.61 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.9858 eV
அணுவின் கனவளவு
9.98 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
2.37 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 3
பயன்கள்
Aluminum is used in an extensive range of products from drinks cans to window frames and boats to aircraft.

It is used in electrical transmission lines.

It is also used for kitchen utensils, outside building decoration, and in thousands of industrial applications.

When alloyed with small amounts of copper, magnesium, silicon, manganese, or other elements impart a variety of useful properties.
Aluminum is not known to be toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
27Al
நிலையற்ற சமதானிகள்
21Al, 22Al, 23Al, 24Al, 25Al, 26Al, 28Al, 29Al, 30Al, 31Al, 32Al, 33Al, 34Al, 35Al, 36Al, 37Al, 38Al, 39Al, 40Al, 41Al, 42Al