மக்னீசியம்

12
Mg
நெடுங்குழு
2
கிடை வரிசை
3
குழு
s
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
12
12
12
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
12
அணுவின் திணிவு
24.305
திணிவு எண்
24
தனிம வகை
காரக்கனிம மாழைகள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From Magnesia, district in Thessaly
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Scottish chemist Joseph Black recognized magnesium as an element in 1755.

Magnesium was first isolated by Sir Humphry Davy in 1808, in London.

He used electrolysis on a mixture of magnesia and mercuric oxide.

Antoine Bussy prepared it in coherent form in 1831.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ne] 3s2
Mg
When it burns in air, magnesium produces a brilliant white light
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
1.738 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
923.15 K | 650 °C | 1202 °F
கொதிநிலை
1363.15 K | 1090 °C | 1994 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
8.7 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
128 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
1.023 J/g·K
Abundance in Earth's crust
2.9%
Abundance in Universe
0.06%
Magnesium
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Magnesium swarf in a glass jar
CAS எண்
7439-95-4
PubChem CID Number
5462224
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
160 pm
பங்கீட்டு ஆரை
141 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.31 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
7.6462 eV
அணுவின் கனவளவு
13.97 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
1.56 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2
பயன்கள்
Magnesium is widely used in the manufacturing of mobile phones, laptop computers, cameras, and other electronic components.

The brilliant light it produces when ignited is made use of in photography, flares, pyrotechnics and incendiary bombs.

Magnesium compounds such as the hydroxide (milk of magnesia), sulfate (Epsom salts), chloride and citrate are used for medicinal purposes.
Because serious fires can occur, great care should be taken in handling magnesium metal
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
24Mg, 25Mg, 26Mg
நிலையற்ற சமதானிகள்
19Mg, 20Mg, 21Mg, 22Mg, 23Mg, 27Mg, 28Mg, 29Mg, 30Mg, 31Mg, 32Mg, 33Mg, 34Mg, 35Mg, 36Mg, 37Mg, 38Mg, 39Mg, 40Mg