சோடியம்

11
Na
நெடுங்குழு
1
கிடை வரிசை
3
குழு
s
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
11
11
12
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
11
அணுவின் திணிவு
22.98976928
திணிவு எண்
23
தனிம வகை
கார உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the English word, soda; Medieval Latin, sodanum: a headache remedy
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
The chemical abbreviation for sodium was first published by Jöns Jakob Berzelius in his system of atomic symbols.

It is a contraction of the element's new Latin name natrium, which refers to the Egyptian natron, a natural mineral salt primarily made of hydrated sodium carbonate.

In 1807, Sir Humphry Davy isolated sodium for the first time by electrolysis of dried sodium hydroxide, which had been very slightly moistened.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Ne] 3s1
Na
Sodium burns in air with a brilliant yellow flame
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
0.971 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
370.87 K | 97.72 °C | 207.9 °F
கொதிநிலை
1156.15 K | 883 °C | 1621.4 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
2.6 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
97.7 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
1.228 J/g·K
Abundance in Earth's crust
2.3%
Abundance in Universe
0.002%
Sodium
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Dnn87)
Sodium metal from the Dennis s.k collection
CAS எண்
7440-23-5
PubChem CID Number
5360545
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
186 pm
பங்கீட்டு ஆரை
166 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.93 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.1391 eV
அணுவின் கனவளவு
23.7 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
1.41 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 1
பயன்கள்
Metallic sodium is vital in the manufacture of esters and in the preparation of organic compounds.

Sodium vapor lamps are often used for street lighting in cities.

Liquid sodium is used as a heat transfer fluid in some fast reactors.

Sodium is also used as an alloying metal, an anti-scaling agent, and as a reducing agent for metals when other materials are ineffective.
Sodium metal should be handled with great care as it cannot be maintained in an inert atmosphere
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
23Na
நிலையற்ற சமதானிகள்
18Na, 19Na, 20Na, 21Na, 22Na, 24Na, 25Na, 26Na, 27Na, 28Na, 29Na, 30Na, 31Na, 32Na, 33Na, 34Na, 35Na, 36Na, 37Na